Polityka Prywatności Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk

Mając na uwadze zapewnienie Państwa bezpieczeństwa i poufności w zakresie da-nych osobowych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z Rozporządze-nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zapew-niamy, że dołożę wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejsze Zasady służą poinformowaniu klientów Financial Support Office Agnieszka Mar-tyniuk o zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarza-nia danych oraz o przysługujących im prawach. Korzystając z naszej strony internetowej, w tym formularza kontaktowego akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu za-wartego w ramach Polityki Prywatności.

Administrator Danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk pro-wadzącą działalność pod firmą Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk z siedzibą we Wrocła-wiu, przy ul. Trójkątnej 1B. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem: biuro@paniodkredytow.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w celach marketingu, w celach analitycznych, w celach wykony-wania umów zwieranych z klientami.

Bezpieczeństwo Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwa-rzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk przez okres wy-nikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy z klien-tem.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane ze względu na:

  • obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych – przez czas ich trwa-nia,
  • bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przekazywanie danych

Państwa dane przetwarzane w zasobach Agnieszka Martyniuk- Kwieszczuk nie są przeka-zywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stro-nie internetowej i w niniejszym Regulaminie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania danych przez Financial Support Office Agnieszka Marty-niuk-Kwieszczuk, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nad-zorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 18 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych Zasadach, zawsze w celu poprawy, jakości świadczo-nych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.